میله پرده و ریل

مجموعه ی میله پرده
206,000 تومان
حلقه ی پرده با گیره و قلاب
25,000 تومان
اتصال گوشه ی میله پرده
35,000 تومان
حلقه ی پرده با گیره و قلاب
25,000 تومان
حلقه ی پرده با گیره و قلاب
31,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سیاه
48,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
31,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
15,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
25,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
74,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
41,000 تومان
بست تزیینی 1جفت سفید
41,000 تومان
میله پرده اتصال به گوشه سفید
31,000 تومان
بست میله پرده سفید
5,000 تومان
میله پرده سفید
31,000 تومان
میله پرده سفید
20,000 تومان
قلاب و بست دیوار و سقف
12,000 تومان
میله پرده سه گانه ترکیبی نقره ای
182,000 تومان
میله پرده سه گانه ترکیبی مشکی
205,000 تومان
میله پرده ی سه گانه سفید
205,000 تومان
میله پرده ترکیبی پنجره ی پیش امده نقره ای
302,000 تومان
میل پرده ترکیبی پنجره پیش امده سیاه
302,000 تومان
میله پرده ترکیبی پنجره ی جلو امده
302,000 تومان
میله ترکیبی دوتایی نقره ای
130,000 تومان
میله پرده ترکیبی دو تایی
137,000 تومان
X